یک روز خورشید به یک کریستال غول پیکر تبدیل خواهد شد

خورشید ما در آخرین مراحل عمر خود تبدیل به سیاره غول قرمز و بعدا در فرایند سرد شدن خود تبدیل به ستاره کوتوله سفید و عملا بازنشسته متشکل از گاز اکسیژن و کربن خواهد شد این سیاره عملا خشن و سخت خواهد شد و انرژی تولید نخواهد کرد و همانند یک ذغال سنگ گرم یواش یواش سرد میشود و روند کریستالیزه شدن را طی خواهد کرد
Read more at: https://phys.org/news/2019-01-day-sun-solidify-giant-crystal.html#jCp

https://phys.org/news/2019-01-day-sun-solidify-giant-crystal.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: